Πανελλαδική εφαρμογή


Εκπαίδευση


Το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο να βοηθήσει στην κατανόηση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με το πλαίσιο, τις διαδικασίες, τις προοπτικές και τα ζητήματα που αφορούν στην αναδοχή.

Προκειμένου να επιτευχθεί η αναδοχή απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή των υποψηφίων που πληρούν τις κατά το νόμο προϋποθέσεις στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων (άρθρο 6, παρ. 2 του ν.4538/18). Για την ολοκλήρωση ωστόσο της εγγραφής προαπαιτούμενη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης/ εκπαίδευσης υποψήφιων αναδόχων γονέων όπως έχει οριστεί στην 4489/11.10.2019 υπουργική απόφαση.

Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα 20 άτομα και δεν θα είναι μικρότερος από 4. Κάθε πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών και καλύπτει 6 θεματικές ενότητες που θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς ανάδοχους γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών και εφήβων στη σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα οι ενότητες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο, είναι οι εξής:

 • Θεματική Ενότητα Α: Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Θεματική Ενότητα Β: Προσδοκίες αναδόχων γονέων. Οι βασικές ανάγκες των παιδιών για την ανάπτυξη τους. Σωματική και ψυχική ανάπτυξη βρέφους, νηπίου, παιδιού και του εφήβου.
 • Θεματική Ενότητα Γ: Οι αντιξοότητες στη ζωή της οικογένειας και οι επιπτώσεις τους. Ζητήματα παραμέλησης, εγκατάλειψης και αποχωρισμού. Αποτυπώσεις επώδυνων εμπειριών και μετά-τραυματικού άγχους στη συμπεριφορά των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες. Μηχανισμοί προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.
 • Θεματική Ενότητα Δ: Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες, ιδίως υγείας, αναπηρίας, εμπειρίας κακοποίησης, παραβατικότητας κ.λπ. Διαπολιτισμικά ζητήματα.
 • Θεματική Ενότητα Ε: Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας παιδιού και ανάδοχων γονέων με την οικογένεια προέλευσης του. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ανάδοχης οικογένειας.
 • Θεματική Ενότητα ΣΤ: Κατανόηση του γονεϊκού ρόλου και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στο οικογενειακό περιβάλλον και η ενδυνάμωση των σχέσεων με τα μέλη της οικογένειας. Η προοπτική της σχέσης του παιδιού με την ανάδοχη οικογένεια. Η υποστήριξη της ανάδοχης οικογένειας από τον Φορέα Εποπτείας και από το δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών.

 Κατεβάστε εδώ το Εγχειρίδιο στην ενιαία του μορφή.

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο εκπονήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και επιτρέπεται η χρήση του μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους.

Το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλους όσους θα επιθυμούσαν να υιοθετήσουν ένα παιδί και έχει ως σκοπό να τους εισάγει σε βασικά ζητήματα, που αφορούν τόσο την υιοθεσία όσο και την ανάπτυξη και τα δικαιώματα των παιδιών, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για το νέο ρόλο που θα ήθελαν να αναλάβουν.

Προκειμένου να επιτευχθεί η υιοθεσία απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή των υποψηφίων που πληρούν τις κατά το νόμο προϋποθέσεις στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων (άρθρο 20, παρ. 2 του ν.4538/18). Για την ολοκλήρωση ωστόσο της εγγραφής προαπαιτούμενη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης/ εκπαίδευσης υποψήφιων θετών γονέων όπως έχει οριστεί στην 4489/11.10.2019 υπουργική απόφαση.

Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα 20 άτομα και δεν θα είναι μικρότερος από 4. Κάθε πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών και καλύπτει 6 θεματικές ενότητες που θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς θετούς γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών στη σύγχρονη εποχή αλλά και να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα ιδιαίτερα θέματα που μπορεί να προκύψουν από την ειδική κατάσταση της υιοθεσίας. Αναλυτικότερα στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Θεματική Ενότητα Α: Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Διαδικαστικά και νομικά θέματα.
 • Θεματική Ενότητα Β: Προσωπικά κίνητρα και προσδοκίες. Στάσεις, αντιλήψεις σε σχέση με το θεσμό της υιοθεσίας και την ανατροφή των παιδιών.
 • Θεματική Ενότητα Γ: Ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών προς υιοθεσία. Οι αντιξοότητες στη ζωή της φυσικής οικογένειας και επιπτώσεις τους για γονείς και παιδιά. Μηχανισμοί προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.
 • Θεματική Ενότητα Δ: Στάδια σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών. Προσαρμογή στη σχέση και ανάπτυξη ψυχικού δεσμού με το παιδί. Αποδοχή της διαφορετικότητας.
 • Θεματική Ενότητα Ε: Το δικαίωμα του παιδιού στην ενημέρωση για την προέλευση του και την υιοθεσία. Ζητήματα ταυτότητας στην υιοθεσία. Πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μετά την υιοθεσία.
 • Θεματική Ενότητα ΣΤ: Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες στην υγεία, αναπηρία, με εμπειρία κακοποίησης κ.λπ. Διαπολιτισμικά ζητήματα.

 Κατεβάστε εδώ το Εγχειρίδιο στην ενιαία του μορφή.

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο εκπονήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και επιτρέπεται η χρήση του μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους.