Πανελλαδική εφαρμογή


Σχετικά με το Π.Σ. anynet.gr


Υπεύθυνος Επεξεργασίας:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α)
Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
11521 Αθήνα
logo
Υπο της αιγίδα της Γ.Γ.Κ.Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
logo
Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με την χορηγία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε logo
Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας. Τηλέφωνο: 1107 logo
Από την 25-5-2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mε σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, η υπηρεσία μας (τίτλος ANYNET.GR), ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους «ΥΑΓ/ΥΘΓ») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο επεξεργασίας και διεκπεραίωσης του αιτήματος ενδιαφέροντός σας για υιοθεσία / αναδοχή ανηλίκου από την υπηρεσία μας, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

1. Τι δεδομένα συλλέγουμε; α) δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Α∆Τ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία, β) δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, γ) δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως, όπως ενδεικτικώς: επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, εκκαθαριστικό σημείωμα, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηματικής φύσεως (ενδεικτικώς έντυπα Ε1 και Ε9), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ημερομηνία γάμου και γέννησης τέκνων, δ) δεδομένα ποινικού μητρώου, όπως καταδίκες κ.λ.π., ε) δεδομένα υγείας ή/και των εξαρτωμένων από αυτόν μελών της οικογενείας του, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως νοσήματα, τυχόν φαρμακευτική αγωγή, πιστοποίηση αναπηρίας κ.α. στ) δεδομένα που αφορούν τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό. ζ) δεδομένα που αφορούν τον τόπο κατοικίας τους και τον τρόπο ζωής του.

2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας; Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από τις ακολούθως κατά περίπτωση αναφερόμενες πηγές: α) Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας, τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής κατάστασης, τα δεδομένα υγείας και τα δεδομένα των ανωτέρω περιπτώσεων στ και ζ από το ίδιο το υποκείμενο, δηλαδή την αίτησή σας, και β) τα δεδομένα που αφορούν την οικογενειακή και ποινική κατάστασή σας αυτεπαγγέλτως από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ποινικό μητρώο).

3. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε; Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την κατάθεση της αίτησης σας, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς: α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας, οποτεδήποτε χρειαστεί στο πλαίσιο ικανοποίησης του αιτήματός σας, β) την εγγραφή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εθνικό και Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων», «Εθνικό και Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων», «Εθνικό και Ειδικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων» και «Εθνικό και Ειδικό Μητρώο Υιοθεσιών», γ) Την αποδοχή του αιτήματος ενδιαφέροντός σας για αναδοχή /υιοθεσία ανηλίκου που μας έχετε υποβάλλει και την εξέτασή και διεκπεραίωση του από την Υπηρεσία μας. δ) την παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης σας και την άμεση ενημέρωση των ως άνω Μητρών του Π.Σ. για οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασής σας, ε) Την έκδοση βεβαίωσης για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού /επιμορφωτικού προγράμματος για υιοθεσία / αναδοχή ανηλίκου, στ) την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής. Το Π.Σ. ενδέχεται να εφαρμόζει αυτοματοποιημένες /ψευδωνυμοποιημένες μεθόδους για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων; α) Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των υπηρεσιών/φορέων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη καταχώρηση στο Π.Σ. και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο, συνεπεία της αίτησής σας. β) άλλα φυσικά πρόσωπα, υπαλλήλων των υπηρεσιών μας, όπως είναι ψυχολόγοι και λοιποί εξειδικευμένοι επιστήμονες στο πλαίσιο της επεξεργασίας της αίτησής σας για την εκπλήρωση του αιτήματός σας. γ) εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι άλλων νομικών προσώπων (νπιδ και νπδδ, ΟΠΕΚΑ) στο πλαίσιο επεξεργασίας και ικανοποίησης του αιτήματός σας, δ) σε άλλα φυσικά πρόσωπα όπως είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. γ) Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

5. ∆ιαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό; Η Υπηρεσία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, σε περίπτωση που έχετε αιτηθεί τη διακρατική /διεθνή υιοθεσία από τη χώρα αυτή, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα και εφόσον έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας προς την υπηρεσία μας και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου. Για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων η υπηρεσίας μας θα προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα; Τα ως άνω δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον ν.4538/2018 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις. Τα συμβατικά έγγραφα που σας αφορούν και στα οποία έχουν καταχωρισθεί προσωπικά δεδομένα, δύνανται, μετά την πάροδο πενταετίας, κατ’ επιλογήν της υπηρεσίας μας, να τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

7. Τί δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας; Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Υπηρεσίας μας, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως). β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας. γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού). δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί η Υπηρεσία μας (δικαίωμα εναντιώσεως). ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων μας από τα αρχεία της Υπηρεσία μας (δικαίωμα στη λήθη). στ) Να ζητήσετε από την Υπηρεσία μας να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία ή τη συνέχιση και ικανοποίηση του αιτήματός σας, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους της Υπηρεσίας μας μη δυνατότητα εξετάσεως του αιτήματος σας. Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα υπό Ι. και ΙΙΙ. ανωτέρω αναφερόμενα. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. 8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας;

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η Υπηρεσία μας μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε αίτημα Ασκήσεως ∆ικαιωμάτων, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στην Υπηρεσία μας. Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (……………………………).

9. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα σας; Η υπηρεσία μας εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.)
B. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
11521 Αθήνα
Πληροφορίες για τους πολίτες θα δίνονται από την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107
Email: childline1107@ekka.org.gr